A+ R A-

Projekt teatr niezale?ny.tv

TEATR NIEZALE?NY TV to seria pi?tnastu filmów dokumentuj?cych wybrane spektakle teatralne odbywaj?ce si? w Teatrze Ósmego Dnia w 2011 roku. Materia?y wideo zamieszczone na stronie teatrniezalezny.tv s? wzbogacone o wywiady z twórcami oraz krytykami. Dzi?ki temu, jest to nie tylko zapis aktualnych zjawisk teatralnych, w tym alternatywnych, ale tak?e próba umieszczenia ich w kontek?cie, w którym powstawa?y.

Projekt zrealizowany przez Fundacj? Teatru Ósmego Dnia oraz grup? qpoznan.tv.

Teatr Ósmego Dnia produkuje spektakle oraz prezentuje warto?ciowe formacje teatralne cz?sto wywodz?ce si? z nurtu studenckiego lub niezale?nego. Od lat pokazuj? si? tu równie? uznane ju? grupy alternatywne  takie jak Teatr Porywacze Cia?, który na tegorocznym “Festiwalu Teatru Porywacze Cia?” prezentowa? zarówno swoje stare jak i nowe produkcje.

Celem projektu TEATR NIEZALE?NY TV jest zachowanie i upowszechnianie tych spektakli teatralnych oraz promocja rodzimego teatru niezale?nego. Praktyka pokazuje bowiem, ?e spektakle dokumentowane s? fotograficznie, pozostawiaj? te? po sobie kilka recenzji, z czasem jednak popadaj? w zapomnienie.  

Do ogl?dania zamieszczonych na stronie materia?ów audiowizualnych zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane teatrem niezale?nym, profesjonalistów badaj?cych t? tematyk?, oraz wszystkich tych, którzy z ró?nych powodów nie mogli uczestniczy? w prezentowanych tu wydarzeniach teatralnych.

Grupa -qp- skupia pozna?skich dziennikarzy, operatorów i monta?ystów. Od 2007 roku prowadzi dokumentacj? wydarze? kulturalnych w Poznaniu tropi?c kulturalny potencja? miasta z naciskiem na jego pozainstytucjonalne przejawy. W swoich archiwach posiadaj? liczone w setkach godzin materia?y: wi?kszo?? premier pozna?skiej alternatywy teatralnej, dziesi?tki freejazzowych improwizacji, terabajty zarejestrowanych wydarze? w ramach pozna?skich festiwali, m.in. Festiwalu Malta, Festiwalu Maski, Festiwalu MadeinPozna?, Festiwalu Animator, Festiwalu Ale Kino!, Festiwalu Tzadik, Festiwalu Ethno Port, Festiwalu Premier Polskiego Teatru Ta?ca, Polskiej Platformy Ta?ca, Festiwalu Bliscy Nieznajomi oraz Festiwalu Wiosny.

Wycinek ich dzia?alno?ci mo?na ogl?da? na stronie www.qpoznan.tv

Maciej W?odarczyk, absolwent politologii, pozna?ski dziennikarz i producent, zwi?zany z alternatywn? stacj? radiow? Afera, epizodycznie reporter programu „Wydarzenia” Polsatu oraz programu „Logistyk” (TVN CNBC BIZNES), rzecznik prasowy festiwalu teatralnego „Malta” 2008, pomys?odawca i autor projektu „Pozna? 2016.tv” dla Urz?du Miasta Poznania. Pomys?odawca, ideii pozna?skiego portalu po?wi?conego kulturze qpoznan.tv

Maciej Sierpie? jest wszechstronnym artyst? zajmuj?cym si? mi?dzy innymi video art’em, sztuk? operatorsk?, monta?em, grafik? komputerow? oraz wizualizacjami. Jest autorem serii filmów o pozna?skich instytucjach kulturalnych zrealizowanych dla Urz?du Miasta Poznania. Jest wspó?za?o?ycielem pozna?skiej telewizji kulturalnej qpoznan.tv dla której zrealizowa? kilkadziesi?t produkcji filmowych, spotów reklamowych oraz dokumentacji wa?nych wydarze? kulturalnych.

Joanna Wojciechowska, mgr filologii roma?skiej UAM, mgr filologii rumu?skiej na Uniwersytecie Alba Iulia w Rumunii, absolwentka studiów podyplomowych na wydziale Dyplomacja Kulturalna, koordynatorka oraz szefowa promocji projektu KinoRP, t?umaczka, pozna?ska dziennikarka zwi?zana z alternatywn? stacj? radiow? Afera.

Realizacje w ramach projektu

Duet Performatywny Janicka_Elsner – Pokój Amesa

Duet Performatywny Janicka_Elsner – Pokój Amesa

Premiera: 11.12.2011 / Rejestracja spektaklu: 11.12.2011, Teatr Ósmego Dnia

Teatr Kana - Niewypowiedziane

Teatr Kana - Niewypowiedziane

Premiera: 2.04.2011, O?rodek Teatralny Kana / Rejestracja spektaklu: 19.11.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Teatr Krzyk  - eksPLoracja

Teatr Krzyk - eksPLoracja

Premiera: 21.04.2011, Teatr Krzyk / Rejestracja spektaklu: 18.11.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Teatr Prób  - Czarna Skrzynka

Teatr Prób - Czarna Skrzynka

Premiera: 14.12.2008, Teatr Prób W?growiec / Rejestracja spektaklu: 21.10.201, Teatr Ósmego Dnia  

Juliisytuacje Grupa - Ptak

Juliisytuacje Grupa - Ptak

Premiera: 14.10.2011 / Rejestracja spektaklu: 14.10.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Teatr Wiem Kiedy Nie Mog? - Kropka nad i

Teatr Wiem Kiedy Nie Mog? - Kropka nad i

Premiera: 8.07.2011, O?rodek Teatralny Maski / Rejestracja spektaklu: 03.10.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Janusz Stolarski - Orfeusz i Eurydyka

Janusz Stolarski - Orfeusz i Eurydyka

Premiera: 30.09.2011 / Rejestracja spektaklu: 01.10.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Teatr Realistyczny - Busz po polsku

Teatr Realistyczny - Busz po polsku

Rejestracja spektaklu: 07.05.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Teatr Zielony Wiatrak - Kr?gle

Teatr Zielony Wiatrak - Kr?gle

Premiera: 28.11.2009, Teatr Zielony Wiatrak / Rejestracja spektaklu: 06.05.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Teatr Palmera Eldritcha - Alien

Teatr Palmera Eldritcha - Alien

Premiera: 05.05.2011 / Rejestracja spektaklu: 05.05.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Teatr Maat Projekt - Indukcje

Teatr Maat Projekt - Indukcje

Premiera: 29.09.2010, Teatr IMKA – Warszawa / Rejestracja spektaklu: 28.04.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Teatr Porywacze Cia? - Inwazja wg Porywaczy Cia?

Teatr Porywacze Cia? - Inwazja wg Porywaczy Cia?

Premiera: 21.04.2010, Kino Amarant Pozna? / Rejestracja spektaklu: 28.03.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Teatr Porywacze Cia? - More Heart Core!

Teatr Porywacze Cia? - More Heart Core!

Premiera: 24.06.2009, Stara Drukarnia Pozna? / Rejestracja spektaklu: 25-26.03.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Teatr Porywacze Cia? - OUN, monodram Katarzyny Paw?owskiej

Teatr Porywacze Cia? - OUN, monodram Katarzyny Paw?owskiej

Premiera: 26.06.2007, CK Zamek Pozna? / Rejestracja spektaklu: 22-23.03.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Teatr Porywacze Cia? - Very, monodram Macieja Adamczyka

Teatr Porywacze Cia? - Very, monodram Macieja Adamczyka

Premiera: 1.07.2006 / Rejestracja spektaklu: 20-21.03.2011, Teatr Ósmego Dnia